prenumeratoriai.lt yra žurnalų prenumeratos sistema. Čia galite užsisakyti IQ, „Namas ir aš“, „Pasaulis 2022“, „TOP 500 turtingiausių Lietuvoje“.

Mes garantuojame:

  • Saugų pirkimą prenumeratoriai.lt sistemoje;
  • Mažiausias kainas;
  • Įvairius atsiskaitymo už prekes būdus;
  • Patogią prekių paieškos bei užsakymo sistemą;
  • Išskirtinius pasiūlymus;
  • Konsultacijas telefonu ir el. paštu darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

 

Pristatymo ir grąžinimo sąlygos:

Pirkėjui pristatomas sekantis žurnalo numeris nuo pasirinkto ir apmokėto prenumeratos periodo pradžios. Žurnalo pristatymas įskaičiuotas į prenumeratos kainą. Norėdami grąžinti prekę informuokite el. paštu platinimas@prenumeratoriai.lt. Jei gavote netinkamos kokybės prekę, mes įsipareigojame ją pakeisti arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

Šioje svetainėje galima siekti taikaus ginčo sprendimo tarp pirkėjo ir el. pardavėjo visoje ES be teismo.